Günümüz dünyasında daha çok gençler arasında yaşanan ve kişiyi olumsuz olarak etkileyecek bir takım olaylar sonrasında yaşanan faaliyettir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle yaşamın içerisinde varolan bu olumsuz durumun sanal ortama aktarılması söz konusudur. Siber zorbalığı, geleneksel zorbalık kavramsallaştırması bağlamında “bir ya da birden fazla kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanmak suretiyle, belirli bir zaman süresi içerisinde ve sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olamayan birisine yönelik gerçekleştirdikleri kasıtlı saldırgan davranış” olarak tanımlamak mümkündür.*

İnternet araclıyla uygulanabilen ve kişileri bulundukları çevrelerinde hem psikolojik olarak hem de toplamsal statü anlamında itibarı zedeleyebilmektedir. Bu uygulamayı kişiler özellikle sosyal medya aracıyla gerçekleştirmektedir. Bu kişileri toplum gözünde itibarsızlaştırarak sosyal çevrelerinden uzaklaştırıp yalnız bırakma amacı güdülmektedir. Tabi bununlada sınırlı kalmayarak çeşitli zorbalıklar mevcuttur;

  • Alay Etmek
  • Tehdit Etmek
  • Kişinin istediği veya onayı olmadan resim yayımlamak
  • İsim takmak
  • Kişinin şifrelerini ele geçirip kişinin veri kaybına sebep olmak
Siber zorbalığın yaygınlığını merkeze alan öncü tarama çalışmalarında gençlerin %12’sinin internet üzerinden başkalarına zorbalık yaptıkları, %4’ünün kurban oldukları ve %3’ünün hem zorba hem de kurban oldukları saptanmıştır.* Bu oranların, izleyen yıllarda yapılan çalışmalarda dikkat çekici bir biçimde artış e ğilimine girdiğini saptamak mümkündür. Örneğin daha yakın bir tarihte yapılan bir tarama çalışmasında, öğrencilerin %56.1’inin siber zorbalık mağduru olduğu görülmüştür.*

Siber zorbalık sadece bir kişinin diğer bir kişiye yaptığı olumsuz davranışın olmasının yanında bu faaliyeti gerçekleştiren kişinin de aynı duruma gözlendiği görülmüştür. Dolayısıyla siber zorba olmak ve/veya siber zorbalık mağduru olmak mümkündür. Bunun yanında kişilerin sosyal ortamlarında yaşananabilecek itibarsızlık durumunun yanında kişinin bu durum sonrasında ortaya çıkan psikolojik çöküntülerinde olabileceğini unutulmamalıdır. Siber zorbalık günümüz internet çağının olumsuz ve internetin kişiler üzerinde kötüye kullanımlarından biri olacaktır.
*Murat Özdemir, Filiz Akar , Lise Öğrencilerinin Siber-Zorbalığa İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2011, Cilt 17, Sayı 4
Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir